Formes d'obtenir financiació

Préstecs amb garantia hipotecària:

Estan destinats a la compra d'un immoble. Tenen terminis d'amortització llargs, fins a 35 anys, a un tipus d'interès no molt alt però el procés de sol·licitud sol ser més llarg, a causa de la burocràcia que suposa incorporar una garantia real.

Préstecs sense garantia:

Es concedeixen tenint en compte els ingressos per nòmina i els estalvis en comptes bancaris. El tipus d'interès s'apropa al 9% i el termini no sol ser més de 4 o 5 anys.

  1. Préstecs al consum: destinats a la compra de béns de consum durador com cotxe, moto o electrodomèstics.
  2. Préstecs personals: destinats per assumir alguna despesa extraordinària com ara un viatge o un casament.
  3. Préstecs d'estudis: actualment comencen a proliferar en el mercat espanyol.

Préstecs per a autònoms:

Solen utilitzar-se per finançar la compra de maquinària, equips informàtics o mobiliari d'oficina. Se solen amortitzar en el termini de 15 anys a un tipus d'interès del voltant del 10% i per un màxim de 75.000,00 €

Pòlissa de crèdit:

És una fórmula d'endeutament a la qual s'accedeix temporalment (normalment 1 any) de manera gradual.

Té costos elevats: comissió d'obertura, comissió de disponibilitat, interès sobre el saldo mitjà disposat i interès per import excedit si ho hagués.

S'ha d'utilitzar exclusivament per eliminar tensions puntuals de tresoreria.