Hipoteques a Tipus Fix

La hipoteca a tipus fix és la que no està referenciada a cap tipus d'interès com l'Euribor, el qual es publica diàriament i varia en funció de l'oferta i demanda dels bancs. Per tant, quan es contracta la hipoteca fixa, la quota es determina, i no puja ni baixa en funció de l'evolució dels tipus d'interès.

En l'actualitat, s'estan començant a oferir per les Entitats Financeres i, de sortida, són a un tipus d'interès superior a la hipoteca variable, però té l'avantatge que davant una més que previsible pujada dels interessos, es mantindrà per a tota la vida de la hipoteca en el mateix valor, fent que no variï la quota mensual a pagar.

No obstant això, encara que es pagui la mateixa quota durant tota la vida del préstec, existeixen riscos que s'han de tenir en compte. És el cas de les comissions per desistiment i per risc de tipus d'interès. Són comissions que s'apliquen quan s'amortitza anticipadament la hipoteca, i aquesta cancel·lació provoca una pèrdua per al banc. La comissió per risc de tipus d'interès pot arribar fins al 5%, encarint al client la realització d'amortitzacions o la subrogació de la hipoteca.

Malgrat aquest inconvenient, les hipoteques a tipus fix segueixen creixent de manera exponencial. En les últimes dades publicades per l'INE, en el 2016 van suposar un 31,8% del total de les hipoteques registrades a Espanya. En 2015 eren el 9,3% i si ens anem a l'any 2010 el percentatge baixava fins al 3,9%