A quin tipus d'interès treballeu?

A aFinance solem treballar amb diferencials sobre l'Euribor a partir del 0,75% en funció del perfil del client.

El tipus d'interès és un concepte clau a l'hora d'entendre què són els préstecs hipotecaris. El tipus d'interès és el preu que els bancs cobren a canvi del préstec.

Tenim 3 modalitats d'interès en els préstecs hipotecaris, fix, mixt i variable.

El fix, és el que la quota mensual no varia al llarg de la vida del préstec, el que permet conèixer per endavant el que es pagarà sempre.
El variable, és el que manté un diferencial fix sumat a un índex de referència, normalment l'euríbor, que es revisa segons les condicions del banc, gairebé sempre de forma anual o semestral. Amb aquest tipus d'interès, les quotes es compondrien d'una part fixa i d'una altra variable, en funció de l'euríbor.

El mixt, és quan es cobra un interès fix durant un curt termini de temps, i que després passa a ser variable.

El tipus d'interès és un dels aspectes que influeix més sobre el preu mensual i total d'una hipoteca fixa, variable o mixta. Com ens indica el seu propi nom, l’interès de les hipoteques fixes és un valor que es manté constant durant tota la vida del producte. Per tant, si signem un d'aquests crèdits, sabrem des del minut un quin serà l'import de totes les mensualitats, així com quants diners caldrà abonar al banc en total per reemborsar íntegrament la hipoteca.

Aquesta és la principal diferència amb les hipoteques variables tradicionals, que tenen en el seu interès un índex de referència, com és l'euríbor. Aquest índex fluctuarà durant tota la vida de la hipoteca, de manera que la quota de la hipoteca canviarà després de cada revisió segons hagi augmentat o disminuït l'índex del contracte hipotecari.