Tramitació

Ens encarreguem de fer totes les gestions que calguin per poder formalitzar la hipoteca sol·licitada.

Gestionem la taxació de l’immoble amb una empresa, acreditada pel Banc d’Espanya, que farà una valoració de l’habitatge que s’ha d’hipotecar.

Verifiquem la situació registral de l’immoble per poder registrar la hipoteca en el Registre de la Propietat. Cal comprovar si existeix alguna càrrega prèvia sobre l’habitatge. Si és així, es faran tots els tràmits que calguin per cancel·lar-la i proporcionar la seguretat jurídica adequada al nostre client. Al client se li presentaran com a mínim tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o d’altres empreses sobre les condicions jurídiques i econòmiques de les quals li assessoraran.

Un cop acceptada la més interessant per a la seva situació, el client té catorze dies naturals per poder desistir sense al·legació de causa i sense cap tipus de penalització.