Aprovació

Un cop rebut l’encàrrec, juntament amb la documentació sol·licitada, el client rebrà una resposta de l’analista indicant la viabilitat de l’operació, les condicions i la documentació necessària per continuar la tramitació.

L’aprovació significa que, amb les dades i la documentació aportada, el préstec és viable, supeditat a un valor mínim de l’immoble que s’ha d’hipotecar.

Al client se li presentaran com a mínim tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o d’altres empreses sobre les condicions jurídiques i econòmiques de les quals li assessoraran.

Un cop acceptada la més interessant per a la seva situació, el client té catorze dies naturals per poder desistir sense al·legació de causa i sense cap tipus de penalització.