Passos

1Sol·licitud

El client es posa amb contacte amb nosaltres i ens exposa la seva situació particular. Un dels nostres analistes li demana la informació necessària per analitzar la seva sol·licitud i determinar el tipus de finançament més adequat per a les seves necessitats.

Sol·licita ara el teu estudi gratuït
Descarrega la documentació
Informació precontractual

2Aprovació

Un cop rebut l’encàrrec, juntament amb la documentació sol·licitada, el client rebrà una resposta de l’analista indicant la viabilitat de l’operació, les condicions i la documentació necessària per continuar la tramitació.

L’aprovació significa que, amb les dades i la documentació aportada, el préstec és viable, supeditat a un valor mínim de l’immoble que s’ha d’hipotecar.

Al client se li presentaran com a mínim tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o d’altres empreses sobre les condicions jurídiques i econòmiques de les quals li assessoraran.

Un cop acceptada la més interessant per a la seva situació, el client té catorze dies naturals per poder desistir sense al·legació de causa i sense cap tipus de penalització.

3Tramitació

Ens encarreguem de fer totes les gestions que calguin per poder formalitzar la hipoteca sol·licitada.

Gestionem la taxació de l’immoble amb una empresa, acreditada pel Banc d’Espanya, que farà una valoració de l’habitatge que s’ha d’hipotecar.

Verifiquem la situació registral de l’immoble per poder registrar la hipoteca en el Registre de la Propietat. Cal comprovar si existeix alguna càrrega prèvia sobre l’habitatge. Si és així, es faran tots els tràmits que calguin per cancel·lar-la i proporcionar la seguretat jurídica adequada al nostre client. Al client se li presentaran com a mínim tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o d’altres empreses sobre les condicions jurídiques i econòmiques de les quals li assessoraran.

Un cop acceptada la més interessant per a la seva situació, el client té catorze dies naturals per poder desistir sense al·legació de causa i sense cap tipus de penalització.

4Signatura

Abans de la signatura, ens posem en contacte amb el client per confirmar tots els detalls que figuraran en l’escriptura davant del notari, l’import exacte de les despeses i la documentació que cal portar el dia de la signatura.

Els nostres honoraris es produiran en el moment de la signatura davant del notari, i aquests s’inclouen dins la suma total de la hipoteca. No obstant això, aquests sempre es recuperen amb les millors condicions obtingudes.

També coordinem l’import i la forma en què s’efectuaran els pagaments en la Notaria.

En cas d’adquisició d’un habitatge, se signaran dues escriptures davant del notari: la de compravenda i la d’hipoteca.

Un cop signades, ens encarreguem de coordinar la liquidació dels impostos i d’inscriure les escriptures en el Registre de la Propietat.

Posteriorment, fem els tràmits; el client rebrà l’escriptura de compravenda i una còpia de l’escriptura de la hipoteca juntament amb la liquidació de la provisió de fons feta.

*Totes les dades són tractades confidencialment, tal com estableix la llei orgànica de protecció de dades i altra legislació vigent relacionada.