La clau de la nova llei hipotecària: el venciment anticipat

Publicat el 17 de Novembre de 2017

Més enllà de la seva pretensió d'aportar transparència a la regulació hipotecària, el nou projecte de llei de contractes de crèdit immobiliari aporta una nova norma de caràcter imperatiu a favor del consumidor: el anomenat venciment anticipat

Aquest nou instrument, nou perquè, com tal norma imperativa, no existeix avui en l'ordenament jurídic espanyol-es regula en segon capítol del projecte preliminar, el que pretén establir les guies de conducta per a la concessió responsable de finançament en l'adquisició d'immobles d'ús residencial. És, per tant, un instrument amb el qual servirem certament al principi de transparència, però també -i potser sobre tot- de responsabilitat en aquest tipus de contractació.

Amb caràcter general, el projecte previ es refereix sempre al concepte d'ús residencial -i no ús habitual- de l'adquirente prestatari, cosa que, al nostre judici, suposa que la llei supera l'àmbit de la protecció al consumidor per situar-se de manera més àmplia en el de la protecció a totes les persones físiques amb deutes hipotecàries.

És rellevant assenyalar que, de manera general, la nova llei no serà d'aplicació als préstecs i crèdits subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor. I, sense embargo, sí es regula el venciment anticipat de manera imperativa fins i tot per als contractes signats abans de la seva aprovació.

Aplaudimos aquesta regulació imperativa, i també que la resolució per incompliment del contracte -el venciment anticipat no és altra cosa-, es farà dependre que el compliment del debedor sigui suficientment significatiu en relació amb l'obligació pendent de compliment. És a dir, que sigui un fracàs greu, com no podia ser d'una altra forma donada la gravetat de la seva conseqüència.

Sense embargo, com a crítica, considerem que hauria estat desitjable una aclariment més gran del veritable abast del fracàs. Especialment si es vol complir amb la màxima transparència que l'exposició de motius ens ensenya. Si tenim en consideració la dificultat que de vegades suposa determinar la gravetat del fracàs amb el sol coneixement del saldo deutor, seria desitjable establir amb una major claredat el pes del fracàs a efectes de l'execució dinerària.

 

 

Font: Expansion