En què consisteix un refinançament?

El refinançament o reunificació, consisteix a cancel·lar tots els deutes o préstecs que s'hagin contret amb les diferents entitats financeres, tornant a contractar un de nou per l'import total de les deutes amb unes condicions que millorin tant el termini, el tipus d'interès o amortitzacions entre d'altres.

Aquest tipus d'operacions se solen utilitzar quan el client ha contret un o diversos préstecs i no té la capacitat de fer front als pagaments, que comporten els mateixos o per unificar el pagament en una sola quota minimitzant d'aquesta manera l'import total de tots aquests deutes.

El millor moment per refinançar o reunificar és fer-ho abans d'entrar en mora, explicant a la nostra entitat financera en la situació que ens trobem al no poder fer front a tots els compromisos de pagament que hem adquirit, d'aquesta forma no alterarem el nostre historial creditici amb fitxers de riscos negatius, mostrant així voluntat de pagament.

Refinançar o reunificar els deutes, permet que els pagaments siguin més accessibles al deutor ja que augmentem el termini dels mateixos i s'aconsegueix d'aquesta manera que les quotes mensuals a pagar siguin de menor import.

Hi ha casos específics en què el deutor es pot acollir a la llei de la segona oportunitat, la qual aborda la possibilitat condonar els deutes per a les persones físiques deutores (de bona fe) que no poden fer front als seus compromisos de pagament a causa d'un canvi de situació econòmica no provocat pel deutor en haver fracassat en el seu àmbit econòmic, empresarial o personal.